NTU 桥梁设计比赛

2019-03-10


祝贺新加坡建设学院建设工程系的学子们,在2019年桥梁设计比赛囊获团体第二奖及最美桥梁设计奖。


ntu-bridge-design-competition-2019_page-0002.jpg

ntu-bridge-design-competition-2019_page-0003.jpg

ntu-bridge-design-competition-2019_page-0004.jpg

ntu-bridge-design-competition-2019_page-0005.jpg

ntu-bridge-design-competition-2019_page-0006.jpgntu-bridge-design-competition-2019_page-0007.jpgENQUIRY:NanyangSG65 (WeChat ID) | +65 81896461 (Whatsapp)          

ADDRESS:180 KITCHENER RD, S208539 | OFFICE:+65 66816694 | EMAIL:info@nycehglobal.com 


         

Copyright©2020 NANYANG CULTURAL & EDU HUB. ALL RIGHTS RESERVED 網站建設:互諾科技